KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) 10. maddesi uyarınca ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında, Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Nurolbank” veya “Banka”)
olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel
verilerini yasal mevzuatın belirlediği kapsamda ve aşağıda açıklandığı çerçevede
toplayacağımızı ve işleyebileceğimizi beyan ederiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Nurolbank olarak aşağıda belirtilen amaçlar ile genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi
toplamakta ve işlemekteyiz. Şöyle ki;
a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesi kapsamında kalan nakdî, gayrinakdî her cins
ve surette kredi verme işlemleri; nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir
bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri; çek
ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri; saklama hizmetleri; efektif dahil kambiyo
işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli veya kıymetsiz maden ve taşların
alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri; ekonomik ve finansal göstergelere,
sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli ve kıymetsiz madenlere ve dövize dayalı vadeli
işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya
karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri; sermaye piyasası
araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri; sermaye piyasası
araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri; daha önce ihraç edilmiş
olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri;
başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti
işleri; yatırım danışmanlığı işlemleri; Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve
kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler
çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı; bankalar arası piyasada para
alım satımı aracılık işlemleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
b) Bu faaliyetler dışında kalan bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık, kara para ve suç
gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı faaliyetlerinin kontrol edilmesi ve şüpheli işlem
bildirilmesi, Nurolbank çağrı merkezine gelen aramaların veri sitemine kaydedilmesi ve
değerlendirilmesi; ödenmemiş borçlar için idari ve yasal takip işlemlerinin yapılması, taraf
olunan davalarda hukuki işlemlerin yürütülmesi, akreditif işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
c) Müşterilerimizden ve diğer ilgililerden gelen talep, itiraz ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi;
kredi talebi olan müşteri ve/veya potansiyel müşteriler için istihbarat toplanması ve
değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi,
d) Müşterimizce elektronik, sözlü veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin
tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
e) Müşterilerimizin izni olması kaydı ile ekte belirtilen Bankacılık Mevzuatı kapsamında
yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetlerinin, sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerinin
tanıtımı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve Müşteri için en
uygun ürün ve hizmet seçeneklerinin belirlenebilmesi,
f) Muhtelif içerikte analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme faaliyetlerinin yerine
getirilmesi, Banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetiminin
geliştirilmesi, Banka içi performans takibi ile analiz ve istatistik çalışmalarda kullanma,
hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması yapma,
g) Stratejik planlama, kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik (iş sürekliliği) ve bilgi
güvenliği süreçlerimizin planlanması, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi,
h) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu,
Türkiye Bankalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer resmi
kurumlarca öngörülen bilgi/belge saklama, raporlama, bilgilendirme ve denetim
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
i) Bankamız Genel Müdürlük ve şubelerinin ziyaret edilmesi halinde güvenlik kameraları ile
iş yeri fiziki güvenliğinin sağlanabilmesi,
j) Müşterilerimiz ve/veya potansiyel ile müşterilerimizle imzalanmış olan sözleşmelerin ifa
edilebilmesi,
k) İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:
Genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz
(yasal mevzuat çerçevesinde) aşağıda sayılan
nedenlerle toplamakta işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Şöyle ki;
a) Müşterilerimiz ve diğer ilgili kişiler ile iletişim kurulması ve kurulan iletişimin
devamlılığının sağlanması için zorunlu olması,
b) Bankamızca sunulacak yatırım bankacılığı hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasına
ilişkin olarak Müşterilerimiz ve/veya potansiyel müşterilerimizin açık rızasının bulunması,
c) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
d) Bankacılık faaliyetlerinin hukuka, kamu düzenine, Bankacılık Mevzuatı ile idari
düzenlemeler ve bankacılık teamüllerine uygun ifa edilmesi ve bu doğrultuda adli ve idari
tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi/belge saklama, raporlama, denetim paylaşım iş ve
işlemlerini gerçekleştirmek için Bankamızın hukuki yükümlülüğü bulunması,
e) Müşterilerimizin bankacılık faaliyetlerimizden yararlanmak ve/veya Bankamız nezdinde
gerçekleştireceği iş ve işlemlere yönelik haklarının tesisi ve korunması için zorunlu olması;
f) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile; fiziksel mekan,
elektronik ortam ve bilgi güvenliğinin temin edilmesi, suç/kabahat teşkil edecek eylem ve
durumların önlenmesi, kredi risk ölçüm, değerlendirme ve takibinin sağlanmasına yönelik
olarak Bankamızın meşru menfaatleri,
g) Bankacılık hizmetleri sözleşmesi, kredi sözleşmeleri, borçlanma araçları ve türev işlemlere
ilişkin sözleşmeler, kefalet ve teminata ilişkin sözleşmeler, tedarikçilerle ve iş ortaklarımızla
olan iş ilişkimize ait sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi için gerekli olması,
h) Kişisel verinin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz; Nurolbank genel müdürlük ve şubeleri nezdinde gerçekleşen sözlü görüşme
ve iletişimden, onaylama veya imzalama yoluyla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin
her türlü sözleşmeler, bilgi formları, talimatlar ve sair belgelerden, çağrı merkezimiz üzerinden
gerçekleşen görüşmelerden, müşteriler ve potansiyel müşteriler ile yüz yüze görüşmelerden, e-
posta üzerinden bilgi paylaşımları ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan 3. kişi
kurum ve kuruluşlar, finansal kurumlar arası bilgi belge paylaşımı ile Bankamız genel
müdürlüğü ve şubelerini bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameraları tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan
yöntemlerle, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve grup şirketlerimiz, işbirliği yaptığımız program
ortakları, muhtelif kurum ve kuruluşlar, diğer yurtiçi/yurtdışı bankalar ve sair finansal kurumlar
dâhil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek şekilde her türlü sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel Verileriniz Bankamız tarafından, Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uygun olması ve
KVKK’nın 5. ve 6. maddesindeki nedenlere dayanmak kaydı ile yukarıda açıklanan amaçlar
dahilinde;
a) Potansiyel müşterilerimizle sözleşme ilişkisi kurabilmek için MASAK mevzuatı, müşterini
tanı ilkesi ve bankacılık teamülleri gereği iş ortaklarımız ile,
b) Tarafı olduğumuz sözleşmelerle yüklenmiş olduğumuz edimleri yerine getirebilmek; açık
rızanızı almak şartı ile Bankamız ürün ve hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek ve meşru
menfaatlerimiz doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerimizin tanıtım, pazarlama, reklam,
kampanya faaliyetlerini yapabilmek için sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz (diğer
bankalar ve finansal kuruluşlar dahil) iş ortaklarımıza tedarikçilerimiz ile,
c) Bankacılık operasyonlarımız ile ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek adına ihtiyaç duyulan
destek hizmetlerinin temini için destek hizmetleri kuruluşları ile,
d) Müşterilerimizin haklarının tesisi ile bu haklarının kullanılması ile korunması temin
edebilmek; Bankamızın tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklar ve/veya adli ve idari mercilerce
bilgi ve belgelerin paylaşım taleplerinin yerine getirilebilmesi için danışmanlarımız ve
avukatlarımız ile,
e) Bankacılık Mevzuatında öngörüldüğü şekliyle Bankamızın denetim, raporlama, bilgi ve
belge paylaşma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için yerine getirebilmesi adına
denetim firmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma
Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye
Bankalar Birliği gibi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile;
f) Bankacılık faaliyetleri kapsamındaki talimat ve taleplerinizi karşılamak amacıyla gereken
hallerde yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile;
yasal ve idari düzenlemelerde belirtilen sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
Bu doğrultuda kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak
kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir,
açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebileceğini beyan ederiz.
Kişisel Verileri İşlenen İlgilinin Hakları:
KVKK’nın 11. Maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”
uyarınca ilgili gerçek kişi Nurolbank’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini
isteme,
g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme,
hakkına sahiptir. Bu kapsamda başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz.
Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:255, Kat:15 İç Kapı No: 1502, 34485 Maslak-
Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Bankamız genel müdürlüğüne kimliğinizin ibrazı ile
bizzat;
Noter marifetiyle aynı adrese yapılacak bir bildirimle,
Bankamızın “ nurolbank.kvkk@nurolbank.hs03.kep.tr ” kayıtlı elektronik posta adresine
göndereceğiniz elektronik posta ile,
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kimliğinizin tespit edilmesi kaydı ile
Bankamızın “ nurolbank@nurolbank.com.tr ” mail adresine göndereceğiniz elektronik
posta ile
Nurolbank, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre
ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi
halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.
Ticari Unvan
: Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil Bilgileri
: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ 412969
Mersis No
: 0632-0112-0100-0017
Adres
: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:255, Kat:15, İç Kapı No:
1502, 34485 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Web sitesi
: www.nurolbank.com.tr
Fax
: 0 (212)-286 81 01
Telefon
: 0 (212)-286 81 00
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
EK
: Bankacılık Mevzuatı tanımı ile aşağıda sınırlı olmayan biçimde sayılan
yürürlükte bulunan Kanunlar ile bu Kanunların ikincil düzenlemeleri ifade edilmektedir.
Türk Medeni Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,
Türk Ticaret Kanunu
Tebligat Kanunu
İcra ve İflas Kanunu
Çek Kanunu
Bankacılık Kanunu
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
Elektronik İmza Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun.