KOMİTELER


 • Komite, BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan Banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve Banka Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini teminen oluşturulmuştur.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Yusuf SERBEST Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 22. maddesi gereğince Banka kurumsal yönetim uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. Komite Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır. Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla toplanmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Ahmet ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi
  Üye M. Mete BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’te “Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki üyeden oluşan Ücretlendirme komitesi kurulmalıdır“ hükmü gereğince 13.12.2011 tarihli 449 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile Kurulmuştur. Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kuruluna ücret önerilerinde bulunmak amacıyla toplanmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan M. Oğuz ÇARMIKLI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  Üye A. Kerim KEMAHLI Yönetim Kurulu Üyesi
 • Komite, 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla,Banka personelinin sorumlulukları, hizmet koşulları, özlük hakları ve disiplin işlemleri bu yönetmelik hükümlerini izlemek ve yönlendirmek üzere İnsan Kaynakları’nın önerisi ve Genel Müdür’ün onayı ile kurulmuştur. Komite, İş Kanunu ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Banka içi mevzuatın ve disiplin yönetmeliğinin disiplin cezası gerektirdiği işlem ve hareketlerin, kusur derecelerini ve muhtemel zararları saptamak amacıyla Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmaktadır. Komite, Genel Müdür’ün başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla gerektikçe toplanmakta ve gündemindeki konuları karara bağlamaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Dr. Murat ÇİMEN Krediler Genel Müdür Başyardımcısı
  Üye Recep GÜL Operasyon, Bilgi Yönetimi ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. 14.09.2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet göstermektedir. Bilgi Sistemleri ile ilişkili mevzuatı/hükümlerinin yönetimi ve idaresi, stratejik yönün belirlenmesi, BS yönetişim amaçlarının karşılanmasına yönelik kararların alınabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nu stratejik uyumluluk hakkında bilgilendirir ve Yönetim Kurulu düzeyinde kurumsal yönetimin bir parçası olarak düzenli ele alınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Z. Babür HAKARAR Hazine Genel Müdür Baş Yardımcısı
  Üye Recep GÜL Operasyon, Bilgi Yönetimi ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Dr. Murat ÇİMEN Krediler Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Pınar ÇETİNEL Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu GMY
  Üye Ahmet Burak ERKOL Denetim ve Uyum Yönetimi Grup Müdürü
  Üye Ramazan ESER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. BDDK tarafından yayımlanmış olan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” maddelerine uygun olarak kurulmuştur ve söz konusu yönetmelik kapsamında çalışma esasları belirlenmiştir. Bankamızda, istisnai durumlar hariç olmak üzere genel uygulama olarak Kredi Komitesi her hafta toplanmaktadır. Kredi Komitesi, sorumlu birimlerin icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Bankanın faaliyetlerini güven içinde sürdürmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na bildirir.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Ziya AKKURT Yönetim Kurulu Başkanı
  Üye M. Mete BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi
  Üye Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
 • Aktif Pasif Komitesi, her hafta Genel Müdür’ün başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları ve bilançoya etki edebilecek faaliyetlerde bulunan Birim Müdürlerinin katılımıyla toplanır. Toplantının gündemini Banka’nın bilançosu, iş kolları faaliyetleri, genel ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ile haftalık stratejinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Z. Babür HAKARAR Hazine Genel Müdür Baş Yardımcısı
  Üye Sezai TEZCAN Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Recep GÜL Operasyon, Bilgi Yönetimi ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Nazlı BAYINDIR Mali Kontrol Grup Müdürü
  Üye Fatma KÜSDÜL Kurumsal Bankacılık Grup Müdürü
 • Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır. 15.03.2020 tarih ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet göstermektedir. Banka bünyesinde bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemlerine ilişkin kabul edilebilir kullanım standartlarının belirlenmesi, bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerini yönetim kurulu adına gerçekleştirir.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Özgür ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  Üye Zafer Babür HAKARAR Hazine Genel Müdür Baş Yardımcısı
  Üye Dr. Murat ÇİMEN Krediler Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Pınar ÇETİNEL Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu GMY
  Üye Recep GÜL Operasyon, Bilgi Yönetimi ve Mali Kontrol GMY
  Üye Ahmet Burak ERKOL Denetim ve Uyum Yönetimi Grup Müdürü
  Üye Ramazan ESER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü
  Üye Tuğba USKUAY Risk Yönetimi Müdürü
  Üye Cemre SARAÇ (Vekalet) Hukuk
 • BS servislerinin sürekliliğini sağlamak üzere iş sürekliliği yönetim sürecini tesis etmek, süreklilik planının hazırlanmasını sağlamak ve meydana gelen olaylarla ilgili bütün faktörleri göz önünde bulundurarak kriz durumu olduğunu ilan etmekle, planın devreye alınmasına karar vermekle ve diğer kurtarma, süreklilik ve müdahale ekipleriyle koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

  Görevi Adı Soyadı Asli Görevi
  Başkan Recep GÜL Operasyon, Bilgi Yönetimi ve Mali Kontrol GMY
  Üye Zafer Babür HAKARAR Hazine Genel Müdür Baş Yardımcısı
  Üye Dr. Murat ÇİMEN Krediler Genel Müdür Yardımcısı
  Üye Pınar ÇETİNEL Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu GMY
  Üye Ahmet Burak ERKOL Denetim ve Uyum Yönetimi Grup Müdürü
  Üye Ramazan ESER İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü