ETİK İLKELERİMİZ


BDDK’ca yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe alınan Kurumsal Yönetim Etik Kuralları Yönetmeliğimizde belirlendiği üzere kamuyu aydınlatma ve şeffaflık hususlarında Banka Yönetimi Uygulama Usul ve Esasları açısından,

  • Eşitlik; Banka yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini,
  • Şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Banka ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımını,
  • Sorumluluk; Banka yönetiminin Banka adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve Banka içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini,
  • Hesap verebilirlik; Yönetim Kurulu Üyelerinin esas itibarıyla Banka tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu gözeterek çalışmakta, böylece kurumsal yönetimde şeffaflık sağlamaktayız.

Türkiye'de yatırım bankacılığı alanında en iyi olmayı hedefleyen NurolBank ve NurolBank çalışanları amaçlarına ulaşabilmek için TBB Bankacılık Etik İlkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeyi prensip edinmiştir.